Oude Testament

docent: ds André Fox
aantal lessen: ieder jaar 10, in totaal ca 30 lessen
versie 2022 – 2023

De naam van dit vak, Oude Testament, is de laatste tijd nogal omstreden. En niet ten onrechte. Oud zou de indruk kunnen wekken dat dit boek weliswaar interessante dingen bevat, maar wel verouderd is. Zeker vergeleken met het Nieuwe Testament. Gelukkig begint men ook in christelijke traditie(s) te ontdekken dat ‘oud’ geen synoniem voor ‘verouderd’ is. De Joodse naam voor het Oude Testament is TeNaCH. TeNaCH is samengesteld uit de woorden: Thora, Neviim en Chetubim. In het Nederlands: Wet, Profeten en Geschriften. Deze driedeling van de Joodse bijbel is ook het uitgangspunt voor de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.

In het eerste jaar staan de eerste vijf boeken van het ‘Oude’ Testament, de Thora, centraal, in het tweede jaar de profeten en in het derde jaar de geschriften. Het komende cursusjaar staan de Neviim op het programma. In de Hebreeuwse Bijbel zijn dat de ‘Vroege Profeten’( Jozua – 2 Koningen) en de Late Profeten ( Jesaja – Maleachi) Daniël en Klaagliederen behoren in de Hebreeuwse Bijbel niet tot de profeten, maar tot de bundel van de Geschriften.

Het belangrijkste doel van dit vak is ervaring opdoen met verschillende soorten teksten in het Oude Testament, zodat de cursist met behulp van verschillende commentaren, boeken en naslagwerken zelfstandig een tekst kan lezen en bestuderen. Daarom nemen we al vanaf het begin van de cursus de teksten zelf ter hand om te lezen. Daarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk die teksten te kiezen, waarin ook het grote geheel oplicht. Daarnaast besteden we aandacht aan vragen die samenhangen met het ontstaan van het Oude Testament, de boeken van het Oude Testament in verschillende tradities (de canon), verschillende vertalingen en manieren van vertalen en de plaats van het Oude Testament.

André Fox studeerde theologie in Brussel en Leiden. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het godsdienst-onderwijs, werd hij in 1975 predikant van de Hervormde gemeente te Sint Laurens (Zeeland). In die periode was hij tevens twee jaar docent Oude Testament aan de catecheten-cursus en de cursus TVG te Goes. Van 1982 tot zijn emeritaat in 2010 was hij studentenpredikant te Amsterdam. Sinds 1989 docent Oude Testament voor de cursus Theologie Voor Geïnteresseerder (voorheen Theologische Vorming voor Gemeenteleden)  te Amsterdam, van welke cursus hij sinds 2011 cursusleider is. Daarnaast geeft hij ook cursussen Bijbels Hebreeuws in Amsterdam en Culemborg.