Nieuwe Testament

docent: drs. Jos de Heer
aantal lessen: ieder jaar 8, in totaal 24 lessen
versie 2019 – 2020

In dit cursusjaar wil ik aandacht besteden aan de brieven van de apostel Paulus, de oudste authentieke documenten van de kerk. Bij het bespreken van deze teksten wil ik recht doen aan de prachtige literaire kwaliteit én de theologische zeggingskracht, zonder enige kerkelijke of dogmatische vooringenomenheid. Paulus was gegrepen door Christus en zag daar de universeel-kosmische gevolgen van. Hij was ten diepste een mysticus. Het feit dat dit brieven zijn en geen dogmatische traktaten is van groot belang. Een brief is een persoonlijk document, in het geval van die van Paulus, de meeste gericht aan een groep mensen in een bepaalde plaats, enkele aan personen. Dat maakt de brieven zo aansprekend. We krijgen een intieme blik in de christelijke gemeenschappen van de vijftiger en zestiger jaren van de eerste eeuw! Wat speelde daar, waar waren zij toen, een generatie na Jezus, mee bezig? Wat waren de drijvende krachten van die vroege kerken?
Aandacht wordt gegeven aan zowel de Joodse achtergrond als de culturele achtergrond van het Hellenisme van de eerste eeuw, terwijl voortdurend de relevantie van dit gedachtegoed voor de praktijk van vandaag gezocht wordt. Want ook deze brieven maken deel uit van de ‘heilige’ Schrift. Dat wil zeggen dat ze dienen om ons richting te wijzen en inspiratie te bieden in een leven dat zich wil oriënteren op God.

Jos de Heer is predikant (P.K.N.) en heeft als zodanig gewerkt in de Peel, Rotterdam, Delft (studentenpredikant), Utrecht, Ouderkerk a/d Amstel en Zaltbommel. Hij is gespecialiseerd in het Nieuwe Testament. Hij heeft gepubliceerd over de Apocalyps van Johannes en het evangelie naar Lucas en Handelingen (Lucas-Acta, vier delen verschenen).