Godsdienstfilosofie

docent: prof. dr. W. Stoker
aantal lessen: ieder jaar 4; 12 lessen in totaal
versie 2024 – 2025: God en Gaia (de aarde): over de klimaatcrisis

In de cursus Contextuele theologie ( voorjaar  2024) was de verhouding tussen mens en natuur aan de orde in verband met de ecologische crisis vanuit een bijbelse theologie. In deze cursus godsdienstfilosofie (najaar 2024) gaat het over de verhouding God en wereld (wijsgerig en theologisch) in verband met de ecologische crisis.

Religieuze gelovigen interpreteren het universum als schepping van God. God beloofde aan de schepping geen einde te maken vanwege de slechtheid van de mens (Gen. 9:11). Thans dreigt de mens zelf een einde aan de schepping te maken. Hoe moeten wij God als schepper zien in de huidige klimaatcrisis, waarbij de gegevens van de natuurwetenschap serieus worden genomen?

In een viertal colleges bekijken we hoe de proces-filosoof Whitehead over God spreekt in zijn natuurfilosofie. We zullen zien hoe Whiteheads wijsgerige inzichten in de proces-theologie doorwerken zoals in de ecofeministische theologie van Catherine Keller. Wat wil het zeggen dat Sallie McFague de wereld als Gods lichaam beschouwt? Indien er genoeg ruimte is, wordt ingegaan op de vraag hoe Bruno Latour religie inzet voor de bestrijding van de klimaatcrisis. De docent zal op college de stelling verdedigen dat een panentheïstische visie op God en wereld beter recht doet aan onze voorstelling van ‘God en Gaia’ dan een theïstische godsopvatting.  

Aanschaf: J. van der Veken,God en wereld, basisteksten uit de proces-theologie, Meinema 1989. Sallie McFague, Het Lichaam van God: een ecologische theologie, De Horstink: Zoetermeer 1997;

Advies aanschaf: T. van Montfoort, Groene Theologie, Skandalon 2019. Voorafgaand aan de colleges zalu een hand-out worden toegezonden.  

Wessel Stoker doceerde godsdienstfilosofie en  esthetica aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen op het gebied van de godsdienstfilosofie en esthetica, o.a. God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing (3e druk 2024). Hij was de redacteur van Waar kunst religie kust: in discussie met Marc De Kesel over moderne beeldende kunst (Open Press Tilburg University 2023). Website: wesselstoker.eu