Geloofsleer

docent: dr. Harmen de Vries
aantal lessen: ieder jaar 8, in totaal 24 lessen
versie 2024 – 2025

Het vak geloofsleer is een bijzonder vak. Het gaat ervan uit dat er een God is die zich bekend heeft gemaakt aan mensen, die op hun beurt daarover hebben bericht in een verzameling geschriften die wij de Bijbel zijn gaan noemen. De geloofsleer onderzoekt en ordent wat zij over God gezegd hebben en hoe anderen in de loop van de eeuwen hun bevindingen hebben samengevat. Het huis waarin de geordende gegevens zijn samengebracht, heeft vanouds drie kamers: één gewijd aan God, de Schepper en Onderhouder, één aan Jezus Christus, de van God gezonden Verlosser, en één aan de Heilige Geest, Gods adem die levend maakt.

In drie opeenvolgende jaren openen wij de drie kamers, elk jaar één, om kennis te maken met de rijkdom aan materiaal die daarin opgeslagen ligt, en om de vragen die dit materiaal bij ons oproept te bespreken.

Kwesties die tijdens de lessen ter sprake komen, zijn o.a. de vraag naar de verhouding tussen de goedheid van de Schepper en het lijden in de wereld, de vraag naar de betekenis van Jezus’ dood en wederopstanding voor ons leven nu én in Gods toekomst, en de vraag naar de concrete inhoud van het werk van de Heilige Geest, die als drijvende kracht van een nieuwe schepping mens en wereld vernieuwt.

Harmen de Vries studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en concentreerde zich in zijn doctoraalfase op de vakken Nieuwe Testament en dogmatiek. Hij was pastor in enkele zorginstellingen en predikant in enkele gemeentes. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Om heil en genezing te vinden’, een studie op het snijvlak van praktische, charismatische en bijbelse theologie. Van zijn hand verschenen onder meer ‘Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts’, dat handelt over het omgaan met ziekte in zorginstelling en kerk, en ‘Hoe worden de doden opgewekt?’, een bijbels-theologische studie over de contouren van het opstandingsbestaan. Zijn huidige veld van onderzoek is het werk van de Heilige Geest in de brieven van Paulus.