Belangstelling voor religie

Belangstelling voor religie

Eén van de opvallende dingen van onze tijd is de toenemende belangstelling voor religie. Wat we een aantal decennia niet voor mogelijk hadden gehouden, is nu volop aan de orde: er wordt graag gesproken over religie. Mensen komen nadrukkelijk uit voor hun – nieuwe – vorm van spiritualiteit. Een paar voorbeelden hiervan: wat te denken van de grote belangstelling voor rituelen, zoals blijkt uit stille tochten of uitvaarten van bekende mensen

Religie is “hot”, maar dat blijkt niet op de reguliere kerken van toepassing: we horen al jaren dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) fors krimpt. Maar de interesse voor wat de kerk te bieden heeft, is wel degelijk in trek, alleen niet meer binnen de traditionele en geijkte kaders. Buiten de kerk zien we ook interesse voor het christelijk geloof, maar dan niet op de bekende manier: een alternatief christendom spreekt aan.

Waarom dan een cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)? Deze cursus houdt zich toch alleen bezig met het traditionele christendom en de traditionele theologie?
Nee, dat is niet het geval. Zeker, de bekende theologische vakken uit de kerkelijke opleidingen komen hier aan bod: Oude Testament, Nieuwe Testament, geloofsleer, kerkgeschiedenis. Maar ook al zijn ze traditioneel, er kan van alles aan de orde komen.
In het kader van het vak Nieuwe Testament wordt gesproken over de gnostiek of over de buiten-Bijbelse evangeliën. In het vak kerkgeschiedenis wordt ingegaan op de invloed van prominenten uit de geschiedenis van de kerk. In het vak geloofsleer gaat het over de plaats van God, Christus en de Heilige Geest in relatie tot het christelijk geloof. In de loop der jaren is er een aantal vakken toegevoegd, die de cursus veelkleuriger en actueler maken. In het vak liturgiek is ruimte voor liturgie bij uiteenlopende momenten op de levensweg zoals doop, eucharistie (avondmaal), huwelijk en uitvaart. Bij het vak contextuele theologie wordt gekeken in hoeverre ervaringen en gebeurtenissen uit het leven van mensen bepalend zijn voor de wijze van geloofsbeleving. Trouwens, een vak als ethiek, al jarenlang van groot belang, gaat vrijwel altijd over actuele zaken, want het blijft voor iemand die bij de kerk betrokken is van belang na te denken over welke keuzes gemaakt moeten worden. In vakken als Jodendom en hedendaagse religieuze bewegingen kijken we over de grenzen van de christelijke religie heen, om te ontdekken hoe andere mensen invulling geven aan hun geloof. Dat is van groot belang in een land en in een wereld waarin de islam een steeds grotere rol lijkt te krijgen.

Om kort te gaan: de cursus TVG is niet een stoffige of ouderwetse zaak, maar volop levend en actueel. Het bepaalt je bij je eigen tijd en bij de dingen die vandaag de dag voor veel mensen, en voor steeds meer mensen, van groot belang zijn. Daar wil je iets van weten, of liever gezegd: daar moet je veel van weten.